dEROELS


Lsterje , harkje en sjoch dyn eagen t!

In nij jier (2014) dus dat is de bste tiid foar in nij nmer fan dEROELS. De mannen binne de studio Noorderzon yndkt foar in wykein en gastmusikus Joop van der Linden fan 'e Amsterdam Klezmer Band hat wat deuntsjes meitoetere. In machtich moai resultaat en jim kinne it no allegear belsterje. Wachtsje net en gean gau nei DEALEDe Muzyk is te lsterjen troch Soundcloud,
gean gau nei ...
1 Skaroel
2 Net mear sa as ik tocht
3 Ritueel
4 De Leafde
5 Fleankleed
6 Hld my hjir
7 DEALE

Sjoch se yn e fideoklip
 Net Mear Sa As Ik Tocht
makke troch Elmar Kuiper 2012 yn 'e sferen fan De Greidegeast film.


of  sjoch se ris dwaande yn e oefenromte yn Spannum!
mei de hit Hld my Hjir , dizze is makke troch de ljouwerkrante yn 2011


MoenaROEL

De ieniche, echte en earste fans:
Rge Roel, Roze Roelie en
Reade Roelette !

Ynfo en boekingen: 06-24278278 (Hedser) of 0566-600102 (Leo)
p/a Oan it Swin 2 9008RE Reduzum