Węr binne dEROELS te sjen


Yn it ROELSjier 2015:
24 jannewaris, Wytmarsum, yn 'e Otterbar tusken 16.30  en 19.45
25 jannewaris, Reduzum, parsekonferinsje Muzuder Rock fanôf 16.16
6 april, Nylân, op it Aaipopfestival
25 maaie, Spannum, by Jappie yn 'e tűn tidens de Alvestędentocht mei it korps

en ...

 Op jo brulloft, frijgesellefeest, jierdei gearkomst of samar, omdat it sa'n goeie band is!


Eltse tongersdei yn de oefenromte.
 

Węr wienne dEROELS te sjen

Yn ROELSjier 2014:
29 maart, Ljouwert, foarprogramma fan de Amsterdam Klezmer Band yn Poppodium Romein
26 april, Tsjom, World Servants Feest op it Lynsjepark
17 maaie, Sybrandabuorren, Rjocht foar dyn Harses Rock mei gearwurking fan Ynslach, Band NNB en Xigatze, Kareltjes Kafee, yntree 5 euro
11 oktober, Easterwierrum, De Tysker
20 desimber, Oudegea, mei de Hűnekop

Yn it ROELSjier 2013:
18 desimber, Reduzum, besletten feest foar skoalbęrn
9 novimber, Winsum, HELLrock, MFC De Helling
30 april, Tsjom, World Servants Iepeningsfeest
19 april, Makkum, Skoallefeest (besletten) / Reunie
12 april, Amsterdam, Buurtboerderij Ons Genoegen
15 febrewaris, Amsterdam, Buurtboerderij Ons Genoegen mei Xigatze

Yn ROELSjier 2012:
25 novimber, Arum, CDpresintaasje Sipke & Band (neiprogramma)
10 novimber, Húns, besletten feest
6 oktober, Wommels, Tjoch Festival
15 septimber, Wommels, Greidhoek festival
25 augustus Eastermar, Easterbarren
26 july, Grou, Skutsjewike, Dolce Vita boat
9 april, Nylân, Aaipop Festival 25 jierrich jubileumfeest mmf MounaROEL
21 jannewaris, Easterwierum, Kafee (besletten feest)

Yn ROELSjier 2011:
17 desimber: Easterlittens, Herberch fan Fryslân, duo presintaasje mei Ljoubjr de Band
29 maaie, Drachten, De Drait, Tusken Tsjoch

20 maaie, Wytmarsum, Otterbar, Mulierfeest (22)
2 april, Snits, The Legend
26 febrewaris, Itens, Lytse Fjouwere, Itenser Rockjűn

Yn ROELSjier 2010:
11 desimber: Ljouwert, Theater Romein, Frysk Popgala
13 novimber: Reduzum, De Welp, Muzuderrock
23 oktober: Britwert, Us Honk, Bridge2fame
25 septimber: Drachten, Lawei, Tsjoch
28 augustus: Eastermar, op strjitte, Easterbarren
4 juli: Nylân, De Herberch, Aaipop cd-presintaasje
30 april: Wytmarsum, De Roskam, Kenninginnedei
17 april: Wier, jierdei Wytse & Anke (besletten feest)
9 april:  Ljouwert, Scooters, KPVF
5 april: Nylân, De Mande, Aaipop
13 maart: Easterlittens, De Herberch fan Fryslân, Lit love rock

Yn ROELSjier 2009:
6 novimber: Stiens, De Kern, opname radio middelsee

5 septimber: Wommels, De Klomp, Swimbadfeest
6 juni: Nylân, De Herberch, Festifal mei JDKS en Sadelrűkers
29 maaie: Wommels, It reade hynder, Troanie
23 maaie: Ljouwert, De Harmonie, Liet
11 april: Oosterwolde, De Zon, Foarronde Liet
20 febrewaris: Drachten, Iduna, Lytske Aaipop

Yn ROELSjier 2007:
4 desimber: Kollum, De Colle, Foarronde Liet


.
.

Ynfo en boekingen: 06-24278278 (Hedser) of 0566-600102 (Leo)
p/a Oan it Swin 2 9008RE Reduzum